Máte záujem o prehliadku vd Domaša? Zistili sme pre Vás ako postupovať

O povolenie exkurzie je potrebné požiadať Slovenský vodohospodársky podnik. Žiadateľ, právnická či fyzická osoba zasiela písomnú žiadosť (listovou zásielkou) o povolenie prehliadky konkrétnej vodnej stavby (priehrady) na oficiálnu adresu

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Odštepný závod Košice
Ďumbierska 14
041 59 Košice

alebo

elektronicky e-mailom do podateľne: podatelna.ke@svp.sk

V žiadosti žiadateľ uvedie:

  • svoje meno a priezvisko / obchodné meno, adresu trvalého bydliska / sídlo spoločnosti,
  • názov vodnej stavby, ktorej sa žiadosť týka,
  • termín exkurzie s uvedením jej požadovaného začiatku,
  • celkový počet návštevníkov,
  • vedúceho skupiny návštevníkov a
  • tel. kontakt,
  • iné špecifické požiadavky.

O žiadosti rozhoduje riaditeľ odštepného závodu.

Povolenie alebo zamietnutie žiadosti zasiela v listinnej podobe SVP OZ Košice na adresu sídla právnickej osoby alebo trvalého bydliska fyzickej osoby.

Pri vstupe do objektu sa žiadateľ/vedúci skupiny preukazuje pracovníkovi SBS doručeným povolením a preukáže svoju totožnosť v súlade s ust. §50 ods. 4 písm. d) zák. 473/2005 o súkromnej bezpečnosti.

Ak takéto povolenie nepredloží alebo nepreukáže svoju totožnosť, nebude vstup do chránených objektov resp.priestorov umožnený.

Proces je trochu komplikovanejší ale exkurzia stojí za to!