Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v jachtingu

a 58. ročník Veľkej ceny Slovenska
Pre lodné triedy: Optimist, Europa, Laser 4.7, Laser Radial, 420, 470, Finn, Vaurien, Raceboard

8.8. – 31.8. 2014
Veľká Domaša Holčíkovce – Slovensko

V termíne 23.8 – 24.8.2014 sa na Veľkej Domaši uskutoční aj INTERPOHÁR v lodnej triede Raceboard a Slovenský Pohárový pretek v lodnej triede Optimist

Viac info >>

ROZPIS PRETEKOV

1. PRAVIDLÁ
1.1. Preteky sa budú riadiť pravidlami, tak ako sú definované v Pretekových pravidlách jachtingu.
1.2. Ak by bol rozpor v texte v rôznych jazykoch, anglický text má prednosť.
2. REKLAMA
Lode môžu mať povinnosť niesť reklamu, ktorú zvolí a dodá usporiadateľ.
3. SPÔSOBILOSŤ A ÚČASŤ
3.1. Medzinárodné majstrovstvá Slovenska sú otvorené pre všetky lode tried
FINN, LASER 4.7, EUROPA, 470, VAURIEN, LASER RADIAL, RACEBOARD, 420, OPTIMIST.
Každá trieda preteká iba v kategórii „Celkové poradie“.
3.2. Majstrovstvá Slovenska sú otvorené pre posádky so slovenským štátnym občianstvom v nasledujúcich triedach a kategóriách:
• FINN, LASER 4.7, EUROPA , 470, VAURIEN,– celkové poradie
• LASER RADIAL, RACEBOARD, 420, – celkové poradie, mládež
• OPTIMIST -celkové poradie, starší žiaci, mladší žiaci, staršie
žiačky, mladšie žiačky
3.2.1. Všetky kategórie jednej lodnej triedy štartujú spoločne, poradie v kategóriách je určené z celkového poradia v triede.
3.2.2. Podmienkou vyhodnotenia kategórie je, že v nej štartovalo minimálne päť posádok
3.2.3. Kategórie mladší žiaci a mladšie žiačky, resp. starší žiaci a staršie žiačky sa zlučujú ak nebude naplnená aspoň jedna z kategórií.
3.2.4. V kategórii mládež súťažia pretekári kategórií dorastenci, dorastenky, starší žiaci a žiačky, mladší žiaci a žiačky.
3.2.5. Do kategórie mladších žiakov a mladších žiačok sa zaraďujú pretekári, ktorí dovŕšia minimálne 6 rokov a maximálne 12 rokov veku v kalendárnom roku pretekov.
3.2.6. Do kategórie starších žiakov a starších žiačok sa zaraďujú pretekári, ktorí dovŕšili minimálne 13 rokov a maximálne 15 rokov veku v kalendárnom roku pretekov.
3.2.7. Do kategórie dorastencov a dorasteniek sa zaraďujú pretekári, ktorí dovŕšili minimálne 16 rokov a maximálne 19 rokov veku v kalendárnom roku pretekov
3.3. Lode, ktoré sú spôsobilé sa môžu prihlásiť od
1.5. 2014 do 30.7.2014 online na adrese www.surfclub.sk
3.4. Dodatočné prihlášky budú prijaté aj v kancelárii pretekov – surfclub Domaša dňa 28.8.2014 do 19:00hod
4. ŠTARTOVNÉ
4.1. Požadované štartovné je 30 EUR za pretekára pri online registrácii od 1.5. 2014 do 30.7.2014
4.2. Požadované štartovné po 31.7.2014 je 50 EUR za pretekára pri registrácii na mieste.
5. ČASOVÝ PROGRAM
5.1. Registrácia:28.08.2014 od 15:00 do 19:00
5.2. Slávnostné otvorenie 28.08.2014 o 19:30
5.3. Termíny pretekania: 29.8. – 31.8. 2014
5.4. Počet rozjázd: 9 pre každú triedu
5.5. Plánovaný čas znamenia výzvy pre prvú rozjazdu je dňa 29.8.2014 o 11:00 hod ,.
5.6. Žiadna rozjazda nebude odštartovaná neskôr ako 31.8.2014 o 16:00.
5.7. Slávnostné ukončenie 31.08.2014 o 18:00
5.8. O použití náhradného dňa 1.9.2014 na pretekanie rozhodne preteková komisia do 20:00 dňa 30.8.2014iba v prípade, že nebude odjazdený minilmálny počet rozjázd pre platnoť pretekov.
6. PLACHETNÉ SMERNICE
Plachetné smernice budú zverejnené 28.8.2014 o 19:00 na tabuli Pretekovej komisie
7. MIESTO
Trate budú postavené v južnom bazéne Domaše
8. TRATE
Dva samostatné okruhy tvaru olympijskeho trapezoidu.
9. BODOVANIE
9.1. Tri rozjazdy sú potrebné, aby boli preteky platné.
9.2. Keď sa uskutoční menej ako štyri rozjazdy, celkové body lode sú súčtom jej bodov z rozjázd
9.3. Keď sa uskutoční štyri až sedem rozjázd,celkové body lode sú súčtom jej bodov z rozjázd s vylúčením najhoršieho umiestnenia.
9.4. Keď sa uskutoční osem alebo viac rozjázd, celkové body lode sú súčtom jej bodov z rozjázd s vylúčením dvoch najhorších umiestnení.
10. CENY
Ceny budú takéto:
Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v danej triede budú vyhodnotené, ak sa pretekov zúčastní:
a) aspoň 5 lodí danej triedy, a zároveň
b) aspoň 1 zahraničná posádka, ktorá je členom národnej jachtárskej asociácie evidovanej v ISAF.
Prvé tri posádky celkového poradia získajú vecné ceny a diplomy a prvá posádka z celkového poradia sa stáva Medzinárodným majstrom Slovenska. Majstrovstvá Slovenska budú vyhodnotené, ak sa v danej triede a kategórii, zúčastní aspoň 5 lodí. Prvé tri slovenské posádky posádky v jednotlivých vyhodnocovaných kategóriách získajú medaily a diplomy a prvá posádka v každej vyhodnocovanej kategórii sa stáva Majstrom Slovenska.
11. VZDANIE SA ZODPOVEDNOSTI
Pretekári sa zúčastňujú pretekov jedine na ich vlastnú zodpovednosť. Pozri pravidlo 4, Rozhodnutie pretekať. Usporiadateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za poškodenie materiálu, osobné zranenie alebo smrť, ktorá by sa stala v súvislosti, pred, v priebehu alebo po pretekoch.
12. POISTENIE
Každá zúčastnená loď má byť poistená platnou poistkou voči tretej osobe s minimálnym plnením 10 000 EUR.
13. ĎALŠIE INFORMÁCIE
ČTK 309

UBYTOVANIE
• Garden hotel Domaša , www.hoteldomasa.sk
e -mail: recepcia@hoteldomasa.sk
• Hotel Zátoka, Domaša Holčíkovce
e-mail: hotelzatoka@domasa.sk
• Súkromné chaty v mieste pretekov
• v stanoch a vlastných obytných prívesoch v priestoroch pretekov kontaktná osoba pre ubytovanie
Viera Lopuchovská,
viera.lop@centrum.sk

STRAVOVANIE

Organizátor zabezpečí občerstvenie v priestore pretekov

Ďalšie informácie o ubytovaní, stravovaní, o miestach na parkovanie a umiestnenie lodí, o sprievodných kultúrnych podujatiach nájdete na www.surfclub.sk a na www.sailing.sk od 1.4.2014
Pre ďalšie informácie kontaktujte prosím
Riaditeľ preteku:
Pavol Lopuchovský, +421 903 655253,
lopuchovskygalop@gmail.com
sekretár preteku
Ján Jáš + 421 903 562 035
Janjas150@gmail.com