Zásady ochrany osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY A NAKLADANIA S OSOBNÝMI ÚDAJMI Ing. Dominik Petro

KTO SME?

Sme spoločnosť Ing. Dominik Petro, IČO: 44517246, so sídlom Lúčna 819 17, 093 01 Vranov nad Topľou. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 862/P. Vaše osobné údaje spracovávame ako prevádzkovateľ.

K ČOMU POUŽÍVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE A AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVÁME?

Týmto sa upravujú zásady spracovania osobných údajov návštevníkov web obchodu https://www.e-domasa.sk (ďalej iba„web obchod“) a registrovaných užívateľov (ďalej iba „užívateľ“) a zákazníkov Ing. Dominik Petro, ktorí urobia prostredníctvom web obchodu objednávku (ďalej len „zákazník“).

Na Ing. Dominik Petro spracovávame osobné údaje o užívateľoch a zákazníkoch. Primárne sú spracovávané osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete pri registrácii na Ing. Dominik Petro, alebo pri vytvorení Vašej objednávky.

Tieto údaje zahŕňajú najmä e-mailovú adresu a v prípade zákazníkov aj meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo a platobné údaje. Ak budete chcieť, môžete uviesť aj ďalšie údaje, napríklad poznámku o možných časoch doručenia.

Údaje získané prostredníctvom cookies.Pre lepšie cielenie reklamných kampaní a vylepšovanie ponuky produktov a služieb využíva Ing. Dominik Petro informácie o tovare, ktoré naši zákazníci zakúpili. Ak ste vo Vašom prehliadači povolili ukladanie cookies a súhlasíte s ich používaním, získava Ing. Dominik Petro údaje o návšteve web obchodu, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na web obchode.

Ing. Dominik Petro nezbiera ani inak nespracováva akékoľvek citlivé osobné údaje zahrňujúce napr. údaje o Vašom zdravotnom stave, vyznaní alebo viere a pod.

PREČO POUŽÍVAME A SPRACOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

K spracovaniu Vašich údajov nás oprávňujú rôzne právne dôvody. V prvom rade ich potrebujeme spracovať, aby sme mohli plniť zmluvu,ktorú s nami uzatvárate a ktorá zahŕňa všetky činnosti od zaevidovania objednávky, jej spracovanie, vrátane zaplatenia a doručenia objednaného tovaru. Existujú však aj iné dôvody, ktoré nás oprávňujú k ich využitiu, ako napríklad náš záujem na vybavení Vašich požiadaviek či súhlas, ktorý nám udeľujete na zasielanie obchodných oznámení.

Pre ponuku našich produktov a propagáciu Ing. Dominik Petro formou obchodných oznámení zasielaných užívateľom využíva Ing. Dominik Petro predovšetkým e-mailovú adresu.Spracovanie prebieha v tomto prípade len na základe Vášho súhlasu, ktorý je úplne dobrovoľný a aj v prípade jeho neudelenia môžete naďalej plne využívať náš web obchod. Súhlas Ing. Dominik Petro udeľujete v priebehu registrácie na Ing. Dominik Petro alebo neskôr v nastavení Vášho užívateľského konta. Upozorňujeme, že registráciu na Ing. Dominik Petro môžu vykonávať iba osoby staršie ako 16 rokov. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v každom obchodnom oznámení alebo v nastavení užívateľského účtu.

Pre lepšie cielenie reklamy a propagácie Ing. Dominik Petro spracováva Ing. Dominik Petro pri využití cookies údaje o návšteve web obchodu, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na web obchode.Spracovanie je možné len na základe Vášho súhlasu s používaním príslušných cookies. Aj tento súhlas je úplne dobrovoľný. Spravidla na základe uvedených dát získava Ing. Dominik Petro štatistiky, analýzy a reporty o správaní užívateľov web obchodu. Na ich základe je potom možné lepšie zacieliť reklamu alebo prispôsobiť obsah web obchodu tomu, čo Vás skutočne zaujíma a čo hľadáte, alebo čo zaujíma všeobecne väčšiu skupinu užívateľov. V tomto prípade je spracovanie osobných údajov spravidla automatizované.

Cookies. Pokiaľ chcete na svojom zariadení zakázať ukladanie cookies, môžete zmeniť nastavenia priamo vo svojom prehliadači. V prípade, že zakážete Ing. Dominik Petro ukladanie cookies, nemusia niektoré časti webových stránok pracovať správne.

ZDIEĽANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV S TRETÍMI STRANAMI?

Na účely uvedené v týchto Zásadách ochrany a nakladania s osobnými údajmi a používania cookiesje potrebné, aby sme Vaše údaje sprístupnili tretím stranám, ktoré nám poskytujú podporu pri poskytovaní služieb, konkrétne:

Poskytovatelia a spolupracovníci v oblasti logistiky, transportu, doručovania,
Poskytovatelia technologických služieb,
Poskytovatelia finančných a účtovníckych služieb,
Poskytovatelia a spoluprtacovníci v oblasti služieb súvisiacich s marketingom a reklamou.

AKO DLHO ÚDAJE SPRACOVÁVAME?

Ing. Dominik Petro spracováva osobné údaje na účely plnenia zmluvy po celú dobu vybavovania objednávky, vrátane jej zaplatenia a doručenia tovaru vrátane možných vrátení, sťažností či reklamácií v súvislosti s nákupom konkrétneho tovaru.Zo zákona Ing. Dominik Petro následne uchováva niektoré údaje obsiahnuté v účtovných dokladoch.

V prípade ak ste registrovaným užívateľom budeme Vaše údaje spracovávať počas doby, kým budete registrovaným užívateľom (takže až dovtedy, kým účet nezrušíte), ktorého registráciu môžete zrušiť emailom na adrese dominik@edomasa.sk

Obchodné oznámenia sú zasielané používateľom po celú dobu, po ktorú trvá súhlas s ich zasielaním. V prípade zákazníkov sú obchodné oznámenia zasielané do doby, než dôjde k odhláseniu ich odberu, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom.

Údaje získané na marketingové účely prostredníctvom cookies spracováva Ing. Dominik Petro po celú dobu trvania súhlasu s používaním cookies, tj. po dobu, kedy ukladanie cookies povolíte vo svojom prehliadači, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom.

Ďalšie spracovanie osobných údajov nad rámec uvedených lehôt vykonáva Ing. Dominik Petro iba v prípade, že je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré sa na Ing. Dominik Petro vzťahujú.

VAŠE PRÁVA

Máte právo na prístup, opravu či vymazanie svojich osobných údajov. V niektorých prípadoch máte aj ďalšie práva, ako napríklad právo namietať proti používaniu Vašich údajov či právo na ich prenosnosť.

Vzhľadom na uvedené práva sa môžete emailom na adresu dominik@edomasa.sk obrátiť na Ing. Dominik Petro a požadovať:

Prístup k osobným údajom alebo prenosnosť osobných údajov, ktoré ste poskytli Ing. Dominik Petro, či už v priebehu registrácie alebo vytvorení objednávky. V prípade uplatnenia tohto práva Vám Ing. Dominik Petro potvrdí, či a aké konkrétne osobné údaje sú spracovávané a prípadne Vám budú tieto údaje sprístupnené spolu s informáciami o ich spracovaní.
Opravu osobných údajov, ak sú akokoľvek nepresné alebo neúplné.

Výmaz osobných údajov (tzv. právo byť zabudnutý)v rozsahu, v akom už nebudú potrebné na účely, pre ktoré sme ich spracovali, ako sme informovali vyššie, prípadne pokiaľ už na ich spracovanie nebudeme mať zákonné oprávnenie.

Obmedziť spracovanie osobných údajov, čo znamená, že v určitých prípadoch nás môžete požiadať o dočasné prerušenie spracovania údajov, prípadne o ich zachovanie po dobu dlhšiu než je potrebné, ak by ste to potrebovali.

Ďalej môžu zákazníci Ing. Dominik Petro namietať proti spracovaniu osobných údajova kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov na akýkoľvek účel odvolať.

Mimo vyššie uvedené oprávnenia máte vždy možnosť obrátiť sa v prípade porušenia povinností Ing. Dominik Petro so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov.

KONTAKT

S akýmikoľvek pripomienkami ohľadne spracovania osobných údajov, alebo v prípade uplatnenie svojich práv sa môžete obracať na Ing. Dominik Petro emailom na adresu dominik@edomasa.sk

ÚČINNOSŤ

Tieto pravidlá sú účinné od 16. 6. 2020.